ΝΕΟ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσφατες ΑνακοινώσειςΑρχική σελίδα > Προφίλ Ε.Δ.ΕΙ.Λ

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Μ.Π.

 

 

Εισαγωγή

Βασική αποστολή των ΑΕΙ (Ν. 1268/82, άρθρο 1, παρ. 2) είναι, εκτός από τη μετάδοση της γνώσης (εκπαίδευση), η παραγωγή νέας γνώσης μέσω της επιστημονικής έρευνας. Ερευνητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο ΕΜΠ χωρίς ή με χρηματοδότηση:

 1. από τις πιστώσεις του Ιδρύματος που προέρχονται από το Δημόσιο Λογιστικό, δηλαδή τον Τακτικό Προϋπολογισμό, τις Δημόσιες Επενδύσεις και τις πιστώσεις μισθοδοσίας και
 2. από οργανισμούς, φορείς ή ιδιώτες οι οποίοι αναθέτουν άνευ ή κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας σε ερευνητικές ομάδες ή/και μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ συγκεκριμένα ερευνητικά έργα.
 3. από εσωτερικούς πόρους.
Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιείται ο όρος εξωτερικά χρηματοδοτούμενη έρευνα, ή απλώς χρηματοδοτούμενη έρευνα, για τις ερευνητικές δραστηριότητες των περιπτώσεων 2 και 3.

 

Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοδοτούμενης Έρευνας

Κατά χρονολογική σειρά, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση της εξωτερικής χρηματοδότησης της έρευνας στα Πανεπιστήμια συνίσταται από:

 • Το Προεδρικό Διάταγμα 432/81 "Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα ΑΕΙ της Χώρας".
 • Το Νόμο 1514/85 "Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας".
 • Την Υπουργική Απόφαση Β1/819/88 "Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Χώρας".
 • Την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/96 "Τροποποίηση και αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης Β1/819/88".
 • Το Νόμο 3027/2002, Άρθρο 3, παράγραφος 2, περί "Σύνταξης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού".

Σύμφωνα με το ΠΔ 432/81, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις Υπουργικές Αποφάσεις Β1/819/88 και ΚΑ/679/96, έχουν ιδρυθεί στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της Ελλάδας Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) με σκοπό:
"τη διάθεση και τη διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων τεχνικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων".
Ως πόροι των ΕΛΚΕ προσδιορίσθηκαν:

 1. Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
 2. Κονδύλια από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
 3. Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς και δωρεές κάθε είδους.
 4. Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενα έργα.
 5. Πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του ΕΛΚΕ
 6. Κάθε είδους δάνεια.
 7. Έσοδο από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούμενα έργα.

Τέλος, ο Νόμος 3027/2002, Άρθρο 3, παράγραφος 2 ορίζει ότι:
"Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού που προβλέπεται στο άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΚΑ/679/22.8.1996 (ΦΕΚ 826 Β') συντάσσει «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης» του Ειδικού Λογαριασμού, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ή τη Συνέλευση του ΤΕΙ, κατά περίπτωση.

 • Στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης περιγράφονται συνολικά τα όργανα, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και η διάδοση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και προϊόντων των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.
 • Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης καθορίζονται, επίσης, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων των έργων για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και τα θέματα αμοιβών όσων συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός καθώς και κάθε περίπτωση χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης που δεν προβλέπεται από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση. "

Σε εκτέλεση του ανωτέρω Νόμου συντάσσεται και ο παρών Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (ΟΧΔ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ Ο ΟΧΔ αποτελεί γενικό κανονιστικό πλαίσιο, με βάση το οποίο η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού (ΕΔΕΙΛ) εξειδικεύει τον Οδηγό Ερευνητή, ο οποίος περιέχει και όλα τα απαραίτητα έντυπα.

 

Ερευνητικός Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πολιτική στο ΕΜΠ

Ο ερευνητικός στρατηγικός σχεδιασμός και πολιτική του ΕΜΠ χαράσσονται στο πλαίσιο των οριζομένων στο Κεφάλαιο Δ, Άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΥΑ Αριθ. Φ1/232/Β1/404, ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1098, 05.09.2000, τεύχος δεύτερο), και ειδικότερα στις παραγράφους 1.2, 1.4, 1.5 και 3.2.

 

Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/96 τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η ΕΔΕΙΛ και η Γραμματεία του ΕΛΚΕ.
Η διοίκηση και η διαχείριση του ΕΛΚΕ είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση του ΕΜΠ (άρθρο 3, παρ. 1 της ως άνω ΚΑ). Η διοίκηση του ΕΜΠ παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία και τα πεπραγμένα του ΕΛΚΕ, με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον παρόντα Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.
Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, η ΕΔΕΙΛ συγκροτείται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Η ΕΔΕΙΛ απαρτίζεται από τακτικούς και αναπληρωματικούς εκπροσώπους όλων των Σχολών του ΕΜΠ και ένα από τους Αντιπρυτάνεις που ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο, ο οποίος και προεδρεύει της ΕΔΕΙΛ. Τα μέλη ΔΕΠ που εκπροσωπούν τις Σχολές στην ΕΔΕΙΛ πρέπει να έχουν βαθμίδα και προσόντα που καθορίζονται από την ανωτέρω ΚΥΑ και εκλέγονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Σχολής. Η θητεία των μελών της ΕΔΕΙΛ είναι τριετής. Στην πρώτη συνεδρίαση της ΕΔΕΙΛ, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία ο Αντιπρόεδρός της. Οι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι μπορούν να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις της ΕΔΕΙΛ αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου εφόσον παρίσταται και το αντίστοιχο τακτικό μέλος. Χρέη γραμματέα της ΕΔΕΙΛ εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του ΕΛΚΕ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ειδικά στην ΕΔΕΙΛ του ΕΜΠ, συμμετέχουν και διατυπώνουν γνώμη και εκλεγμένοι εκπρόσωποι των φορέων της Πολυτεχνειακής Κοινότητας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη αυτά ορίζει η Σύγκλητος. Επίσης, στις Συνεδριάσεις της ΕΔΕΙΛ μπορεί να προσκαλούνται μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους σε ειδικά θέματα.

 

Οργανόγραμμα - Προσωπικό Γραμματείας

Οργανόγραμμα της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού

Τμήματα της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού ( αρχείο .pdf)

 

 

Επιτροπή Ερευνών

Μέλη Επιτροπής Ερευνών ( αρχείο .pdf)

 

 

Αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών Εθνικής Τράπεζας της Ε.Δ.ΕΙ.Λ.

Προγράμματα εξωτερικού : 080/300079-60, IBAN: GR6901100800000008030007960

Προγράμματα εσωτερικού : 080/545098-59, IBAN: GR4801100800000008054509859

 

RSS feed