ΝΕΟ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

 

 

Καλώς ήρθατε

 

στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

κτήριο Ε.Δ.ΕΙ.Λ

μάθετε περισσότερα για τον Ειδικό λογαριασμό περισσότερα


Οδηγός Χρηματοδότησης

Ο επικαιροποιημένος Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3, §2 του Ν.3027/2002.

μάθετε περισσότερα περισσότερα

οδηγός χρηματοδότησης

Κανονισμός για την αξιοποίηση εφευρέσεων στο ΕΜΠ περισσότερα

Εγκρίθηκε στην 8η/2011 συνεδρίαση της Συγκλήτου της 03.06.2011.

Οδηγός για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και την Εκμετάλλευση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, Καθηγητής Μ. Σ. Σαμουηλίδης περισσότερα


Τροποποιημένος Κανονισμός Υποτροφιών ΕΛΚΕ 28/4/2017 περισσότερα

Πίνακας αξιολόγησης των Υ.Δ. για τις υποτροφίες του ΕΛΚΕ περισσότερα

ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ_2015
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΚΕ
IBAN


Πλαίσιο Ίδρυσης και Συμμετοχής του ΕΜΠ σε Τεχνοβλαστούς περισσότερα

Εγκρίθηκε στην 8η/2011 συνεδρίαση της Συγκλήτου της 03.06.2011.
Πληροφορίες: κα Κ. Βαβυλώνη τηλ.210-7721123 e-mail: vavyloni@central.ntua.gr


HOURLY RATES & TIMESHEETS

(Αποφάσεις Συγκλήτου 14/5/2010, 24/9/2010, 15/10/2010 , 4/3/2011, Διαδικασία υποβολής, Hourly Rates 2011, Hourly_Rates-2013-Σύγκλητος_26-06-13), Hourly Rates 2014-Σύγκλητος_05-12-2014, Hourly Rates 2015-Σύγκλητος_12-04-2016, Hourly Rates 2017-Σύγκλητος_17-03-2017, Οδηγίες Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων & Συμπλήρωσης Timesheets, clientSettings_xml


Έντυπα για τις Προκηρύξεις των Προσλήψεων

ΑΙΤΗΣΗ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ,

ΑΙΤΗΣΗ Ψ.Σ., ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ψ.Σ.,

Προκήρυξη για έργα POST-DOC

Προκήρυξη για έργα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Προκήρυξη για έργα ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Προκήρυξη για έργα ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Μεταδιδακτορικοί

Προκήρυξη για έργα ΘΑΛΗΣ

Προκήρυξη για έργα ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ

Προκήρυξη για έργα ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ

Προκήρυξη για έργα ΕΠΑνΕΚ


Έντυπα περισσότερα

Επιτροπή Ερευνών περισσότερα

 

Γραμματεία περισσότερα

 

Εφαρμογή αιτημάτων προμηθειών περισσότερα

 


Επικοινωνία

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Μ.Π.
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
15780 Αθήνα

Τηλ. 210 7721348,
fax: 210 7724181,
email: ereyna@central.ntua.gr

Πληροφορίες επιταγών - Ταμείο

Τηλ. 210 7721667 - 210 7722039

Φορολογικά στοιχεία
για έκδοση τιμολογίων

Επωνυμία:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Μ.Π.
Φορολογική Έδρα:
Πατησίων 42, 10682 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 099793475
Δ.Ο.Υ.: Δ' Αθηνών

Πρόσβαση στα Ερευνητικά προγράμματα

Από αυτό το σημείο οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αναλυτική εικόνα των ερευνητικών προγραμμάτων τους.

Όνομα:
Κωδικός:
 

Δικτυακός τόπος ειδικού Σκοπού Φορέα περισσότερα

Σημείο της Κεντρικής Σελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου περισσότερα


Αποθετήριο Ερευνητικών Προγραμμάτων

 

Εισέλθετε στην εφαρμογή καταχώρησης (μόνο για μέλη ΔΕΠ) περισσότερα

αναζήτηση στο αποθετήριο περισσότερα


Μητρώο Αξιολογητών ΕΣΠΑ

Εισέλθετε στην εφαρμογή του Μητρώου Αξιολογητών Προτάσεων ΕΣΠΑ περισσότερα


Αναζήτηση στα Προγράμματα

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στα στοιχεία των Εγκεκριμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων.

αναζήτηση περισσότερα


ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Μ.Π. ανακοινώνει ότι από 1/9/2012 οι δικαιούχοι συμμετέχοντες σε ερευνητικά έργα θα λαμβάνουν τις πληρωμές τους (αμοιβές και εξοφλήσεις) μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού τον οποίο θα πρέπει να δηλώσουν στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού με το επισυναπτόμενο έντυπο υπογεγραμμένο τόσο από την τράπεζα όσο και από τον δικαιούχο. Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει ως πρώτο όνομα το όνομα του δικαιούχου και μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε Ελληνική τράπεζα. Επίσης παρακαλούμε όπως μας δηλώσετε το e-mail στο οποίο επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση για την καταβολή των χρημάτων σας.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση

Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού περισσότερα

Υπέυθυνη δήλωση μη έκδοσης ΔΠΥ περισσότερα


ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή των άρθρων 6 και 9 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) και για λόγους διαχειριστικής τάξης, η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού από 15/04/2013 θα δέχεται μόνο αθεώρητα Τιμολόγια για την Παροχή Υπηρεσιών και όχι θεωρημένα Δελτία/Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ (άρθρο 6 §11) στο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (παλαιότερη ονομασία: Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) πρέπει να αναγράφεται το είδος των υπηρεσιών με τέτοιο τρόπο που να προσδιορίζονται επαρκώς οι προσφερόμενες υπηρεσίες. Δηλαδή να υπάρχει άμεση σχέση και συνάφεια περιγραφής προσφερομένων υπηρεσιών και αμοιβής, οι υπηρεσίες να περιγράφονται λεπτομερώς και να αναφέρεται το χρονικό διάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν. Σε διαφορετική περίπτωση οι δαπάνες των υπηρεσιών αυτών δεν αναγνωρίζονται.


 

RSS feed