ΝΕΟ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

 

Αρχική σελίδα >Προκηρύξεις >Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020/ ΕΛΙΔΕΚ

 

Συνεδριάσεις Γνωμοδοτικής Επιτροπής

 

Προκηρύξεις Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020/ ΕΛΙΔΕΚ

 

Πίνακας Προκηρύξεων
Προκήρυξη
Καταληκτική Ημ/νία

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας»

Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
Περιοχή υλοποίησης: 'Ολη η Eπικράτεια

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Δικαιούχοι είναι α) ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα), β) επιχειρήσεις και γ) λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς).
Οι θεματικές προτεραιότητες της Δράσεις είναι οι εξής:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Μεταφορές
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Πολιτιστική κληρονομιά

Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» ανέρχεται σε 10.000.000,00 €, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας.
Στο πλαίσιο της Δράσης επιχορηγούνται δαπάνες εκτέλεσης ερευνητικών έργων και καινοτομίας σε θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο, από την ελληνική πλευρά, μπορεί να ανέλθει έως 400.000 € με χρονική διάρκεια υλοποίησης έως τρία (3) έτη από την απόφαση ένταξης της πράξης.
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 6/02/2018 με καταληκτική ημερομηνία την 30/03/2018 και ώρα 16:00.
Αναλυτικές πληροφορίες επί της πρόσκλησης στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=750&neID=673&neTa=12_20469_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI750I0I119I428I1089I0I1&actionID=load&JScript=1

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ/ΕΜΠ
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων
Κα Δέσποινα Τσαουσίδου τηλ. 210772-1943, Κα Κατερίνα Βαβυλώνη 210772-1123

εώς τις 30/03/2018 και ώρα 16:00 (ώρα Ελλάδας)

ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ., Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας


1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας


Η πρόσκληση απευθύνεται στα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/μενες Ερευνητές/τριες να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην πρόσκληση και εξειδικεύονται στον Οδηγό Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων της προκήρυξης.


Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 53.000.000,00 €.


Ο Οδηγός Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων της παρούσας προκήρυξης και αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ:
www.elidek.gr

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
www.gsrt.gr
erevna.minedu.gov.gr


Αναλυτικά, για την πρώτη φάση, η υποβολή των προτάσεων θα είναι δυνατή σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την δημοσίευση της προκήρυξης και έως την 23:59 της 16ης Ιανουαρίου 2018 (ώρα Ελλάδας).


Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη θα παρέχονται από το ΕΛΙΔΕΚ (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αθήνα):, στο email: askelidekdep@elidek.gr και στα τηλέφωνα 210 6412410, 210 6412412 και 210 6412417.
H πλατφόρμα υποβολής της α’ φάσης των προτάσεων είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα:
https://apps.gov.gr/minedu/elidek-dep
Τεχνική υποστήριξη για τη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email: helpelidekdep@elidek.gr

Συννημένα

 Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ- Τμήμα ΕΣΠΑ
Κα Σ. Αυγουστίνου, τηλ  210772-1277, sofiaug@central.ntua.gr

έως την 23:59 της 16ης Ιανουαρίου 2018 (ώρα Ελλάδας)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΣΠΑ
Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"
Προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της  Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα προσωρινά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα http://www.edulll.gr/?p=31436 και όσοι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι θέλουν να υποβάλλουν ένσταση θα πρέπει να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο  του Ειδικού Λογαριασμού το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13/10/2017.

Εώς Παρασκευή 13/10/2017

ΕΣΠΑ 2014-2020  Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Καινοτομία στην Αλιεία»

Αντικείμενο Πρόσκλησης

Οι προτεινόμενες Πράξεις εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 5 της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ο οποίος αφορά την παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης

Στηρίζονται έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αλιευτικών προϊόντων και εξοπλισμού, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο της μεταποίησης και της εμπορίας. Η εφαρμογή των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης εκτός από την θάλασσα επεκτείνεται και στα εσωτερικά ύδατα.

Σε ποιους απευθύνεται

- Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν.

Περίοδος υποβολής και προϋπολογισμός

από 30/8/2017 έως την ανάκληση της παρούσας από την ΕΥΔΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ με αιτιολογημένη απόφαση
Ως μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000 ευρώ

Σχετικά αρχεία

http://www.alieia.gr/prosklisi-ipovolis-protaseon-stin-enosiaki-protereotita-1-kenotomia-stin-aliia/

 

 Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ- Τμήμα ΕΣΠΑ
Κα Σ. Αυγουστίνου, τηλ  210772-1277

Aπό 30/08/2017 έως την ανάκληση της παρούσας

ΕΣΠΑ 2014-2020  Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια»

Αντικείμενο Πρόσκλησης
Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία συγκεκριμένα θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής.
Ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης
Διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών

Σε ποιους απευθύνεται

- Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν.
- Επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας

Περίοδος υποβολής και προϋπολογισμός

από 2/10/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
Ως μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000 ευρώ

Σχετικά αρχεία

 

 Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ- Τμήμα ΕΣΠΑ
Κα Σ. Αυγουστίνου, τηλ  210772-1277

Aπό 2/10/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τίτλο «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και δημιουργίας ερευνητικών δομών, στους τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας»

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αγαίου καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου 12, ν.4386/2016
 • Πανεπιστήμια
 • ΤΕΙ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.», του Επιχειρησιακού Προγράμματος .«Βόρειο Αιγαίο».
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων : 01/09/2017
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων     :20/10/2017
Σχετικός σύνδεσμος : http://www.pepba.gr/
 

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ- Τμήμα ΕΣΠΑ
Κα Σ. Αυγουστίνου, τηλ  210772-1277

20/10/2017
(ημέρα Παρασκευή)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)_ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Προδημοσίευση 2ης Προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) πρόκειται να προκηρύξει τον Οκτώβριο του 2017 Υποτροφίες για τη στήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων.
Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ (www.elidek.gr).

Σχετικά Αρχεία

Προδημοσίευση Προκήρυξης—[pdf-792 KB] 

Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ- Τμήμα ΕΣΠΑ
Κα Π. Καραγκιοζοπούλου, τηλ  210772-1782

-

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)_ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ


Προδημοσίευση 1ης Προκήρυξης ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και ερευνητών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ


Ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ερευνητές/τριες (ΕΡΕ/ΕΛΕ) των Ερευνητικών Κέντρων του αρ. 13α του ν. 4310/2014 ότι επίκειται η ανακοίνωση της 1ης Προκήρυξης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και Ερευνητών Ερευνητικών κέντρων (ΕΚ).

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ (www.elidek.gr).

Σχετικά Αρχεία

Προδημοσίευση Προκήρυξης—[pdf-696 KB] 

 Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ- Τμήμα ΕΣΠΑ
Κα Σ. Αυγουστίνου, τηλ  210772-1277

-

ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014 - 2020»

Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», Επενδυτική Προτεραιότητα 1b, και στον Ειδικό Στόχο 1: «Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας».

Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 6.150.000€. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών με μέγιστο π/υ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000€) και εφόσον συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις και παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως 500.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι 1) υφιστάμενες επιχειρήσεις και 2) Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependvseis.ar/mis) ορίζεται η 25.07.2017 ώρα 12.00 με καταληκτική ημερομηνία στις 26.10.2017 ώρα 14.00. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 26.10.2017.

Πληροφορίες Πρόσκλησης

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I497I1259I646I511030&olID=777&neID=589&neTa=28_91544&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

 

Σοφία Αυγουστίνου
ΕΔΕΙΛ/Τμήμα ΕΣΠΑ
Τηλ: 210-7721277
fax: 210-7721558
Email: sofiaug@central.ntua.gr

26/10/2017
(ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00)

ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ

Υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των δημόσιων υπηρεσιών για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων υποστήριξης λειτουργιών που εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα, όπως εφαρμογές που υποστηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και αποτελούν προϋπόθεση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης σε Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς. Αξιοποίηση των ΤΠΕ από την Δημόσια Διοίκηση με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

   

 • Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ)
 •   
 • Φορείς εν γένει που λειτουργούν για την υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος
 • Περίοδος υποβολής

  από 17/7/2017 έως 30/6/2020

  Πληροφορίες Πρόσκλησης
  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

  http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=96&cs=

   

  Σοφία Αυγουστίνου
  ΕΔΕΙΛ/Τμήμα ΕΣΠΑ
  Τηλ: 210-7721277
  fax: 210-7721558
  Email: sofiaug@central.ntua.gr

  30/06/2020

  ΕΣΠΑ 2014-2020

  Δημοσίευση Ειδικών Δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

  Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

  Κύριος στόχος της δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της Έρευνας και της Τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  
  Η δράση αποσκοπεί στην επικέντρωση προσπαθειών και πόρων σε συγκεκριμένες  Ε&Τ προτεραιότητες, σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία, όπως έχουν αναδειχθεί από την Εθνική Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) για την έξυπνη εξειδίκευση (Στρατηγική RIS3).
  Ειδικότερα,

  • οι ειδικές δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» αφορούν στη συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυσίδες αξίας,
  • η ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» έχει στόχο την υλοποίηση εμβληματικού χαρακτήρα έργων ETAK με την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων, πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.

  Δικαιούχοι της δράσης είναι α) ‘Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’ και ‘Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’, β) ‘Επιχειρήσεις’ και γ) Φορείς Πολιτισμού (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»), οι οποίοι θα αντιμετωπίζονται ως ‘Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’ ή ως ‘Επιχειρήσεις’.   

  Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00.

  Απόφαση Τροποποίησης  της  με Α.Π. 3402/2769/Α2/10.07.25017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’.

  Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 16.00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 16:00.

  Αναλυτικές Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

  http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=12_20433_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

  Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ- Τμήμα ΕΣΠΑ
  Κα Σ. Αυγουστίνου, τηλ  210772-1277
  Κα Μ. Καμμένου, τηλ 210772-2864

  15/12/2017
  (Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 16:00)

  Δημοσίευση της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

  Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

  Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

  Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
  3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

  Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

  Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

  Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

  1. Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και
  2. Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις»

  Ο προϋπολογισμός Δημοσίας Δαπάνης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ανέρχεται σε 280.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000 ευρώ.

  Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis)ορίζεται για τον Α' Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

  Για τους επόμενους κύκλους, η ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί με σχετική απόφαση.

  Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και το υποστηρικτικό υλικό της πρόσκλησης βρίσκονται στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

  http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=777&neID=841&neTa=94_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

  http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=12_10427_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

  Στοιχεία Δικαιούχου Φορέα ΕΜΠ

  Ενημέρωση για την ορθή υποβολή προτάσεων

  Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ/ Τμήμα ΕΣΠΑ

  • Κα Κ. Βαβυλώνη, τηλ.: 210 772 1123
  • Κα Δ. Τσαουσίδου, τηλ.: 210 772 1943
  17/05/2017
  (ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00)

  ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΕΔΒΜ34

  Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"

  Πρόσκληση ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

  Ανακοινώθηκε η 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης.

  Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 15/03/2017

  Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση στη διεύθυνση: http://www.edulll.gr/?p=31436

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης από τους ενδιαφερόμενους προς την ΕΔΕΙΛ / Τμήμα ΕΣΠΑ είναι η 6/3/2017, ημέρα Δευτέρα ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία των προτάσεων από το Τμήμα ΕΣΠΑ και η κεντρική υποβολή τους όπως ορίζεται από την πρόσκληση.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το συντομότερο δυνατό το ενδιαφέρον τους προς την:

  ΕΔΕΙΛ / Τμήμα ΕΣΠΑ

  ώστε να διασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός για την υποβολή της τελικής τους πρότασης.

  06/03/2017
  (ημέρα Δευτέρα)

  Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  "QuantERA: Κοινή Διακρατική Πρόσκληση (2017)"
  για «Υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων που σχετίζονται με την Eμβληματική Πρωτοβουλία της ΕΕ για Κβαντικές Τεχνολογίες»

  Στο πλαίσιο του προγράμματος QuantERA ανακοινώθηκε την 13η Ιανουαρίου 2017, Κοινή Διακρατική Πρόσκληση για συγχρηματοδότηση των ερευνητικών έργων μεταξύ των 26 ευρωπαϊκών κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Λετονία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Τουρκία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.
  Το QuantERA αποτελεί δίκτυο υποστήριξης της έρευνας στις κβαντικές τεχνολογίες, αποτελούμενο από 32 οργανισμούς 26 χωρών, συντονιζόμενο από το Εθνικό Κέντρο Επιστημών της Πολωνίας.Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης είναι έξι κι έχουν συμφωνηθεί από κοινού, από τα συμμετέχοντα κράτη, σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία για κβαντικές τεχνολογίες. Πρόκειται για τους θεματικούς τομείς:

  • κβαντική επικοινωνία (Quantum communication)
  • κβαντική προσομοίωση (Quantum simulation)
  • κβαντικό υπολογισμό (Quantum computation)
  • κβαντικές επιστήμες της πληροφορίας (Quantum information science)
  • κβαντική μετρολογία ανίχνευση και απεικόνιση (Quantum metrology sensing and imaging)
  • καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές στην κβαντική επιστήμη και τις τεχνολογίες (Novel ideas and applications in quantum science and technologies)

  Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός από τα συμμετέχοντα κράτη για τη δράση ανέρχεται σε περίπου 34 εκατ. €.

  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας θα αναλάβει να χρηματοδοτήσει τις προτάσεις των ελληνικών φορέων - μελών κοινοπραξιών που θα εγκριθούν, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην προκήρυξη θα ανέλθει σε 400.000,00€ και θα κατανεμηθεί μέχρι το συνολικό ποσό των 100.000,00€ ανά πρόταση.

  Οι προτάσεις έργων των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή ως προς το μέρος υλοποίησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διεύθυνση: www.quantera.eu.

  Η διαδικασία επιλογής προτάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνει δύο στάδια: α. στάδιο επιλογής προκαταρκτικών προτάσεων και β. στάδιο επιλογής ολοκληρωμένων προτάσεων.Kαταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων είναι η 15η Μαρτίου 2017 (17:00 CET).

  Αναλυτικές πληροφορίες για τους θεματικούς τομείς της πρόσκλησης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την υποβολή των προτάσεων αναφέρονται στην ανακοίνωση της Πρόσκλησης: Call Announcement.

  (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/QuantERA_Call_2017_Announcement.pdf)

  Εργαλείο αναζήτησης εταίρων, για την δημιουργία κοινοπραξιών, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.quantera.eu.

  Τα έντυπα υποβολής είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: www.quantera.eu.

  Και στον υπερσύνδεσμο: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I472I1203I646I446543&olID=777&neID=673&neTa=10_10421_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

  Πληροφορίες
  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ
  Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας / Τμήμα Ε. Ένωση
  Λ. Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα
  Μαρία Κουτροκόη, τηλέφωνο (+30) 210 7458 101, email: mkoutr@gsrt.gr

  15/03/2017
  (17:00 CET)

  «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών»

  Φορέας: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020»

  Τα Επενδυτικά Σχέδια Επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν αφορούν:

  • Καινοτομία,
  • Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα,
  • Πειραματική ανάπτυξη,

  και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τον κλάδο Χημικών – Πολυμερών Υλικών, της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ, για τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

  • 20 - Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων,
  • 22 - Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)και πλαστικές ύλες,
  • ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών.

  Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί είτε από επιχειρήσεις, οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις, είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από:

  • ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα,
  • Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ,
  • Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου, ή
  • Φυσικά Πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

  Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 ευρώ). O επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει από 50.000 έως 400.000 ευρώ.

  Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 31/01/2017 με καταληκτική ημερομηνία την 16/03/2017.

  Επισυνάπτεται το κείμενο της πλήρους πρόσκλησης

  Πληροφορίες Ε. ΔΕιΛ. / Τμήμα ΕΣΠΑ, Β. Τροβά, τηλ. 210 772 1996

  και στο σύνδεσμο:
  http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=12_10422_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

  16/03/2017

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

  Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"

  Πρόσκληση ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

  Aνακοινώνεται προς τους δυνητικούς ωφελούμενους της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 (μέλη των ερευνητικών ομάδων) ότι θα πρέπει να εκδηλώσουν το συντομότερο δυνατό το ενδιαφέρον τους προς την:

  ΕΔΕΙΛ / Τμήμα ΕΣΠΑ

  ώστε να διασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός για την υποβολή της τελικής τους πρότασης.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης από τους ενδιαφερόμενους προς την ΕΔΕΙΛ / Τμήμα ΕΣΠΑ είναι η 10/2/2017, ημέρα Παρασκευή ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία των προτάσεων από το Τμήμα ΕΣΠΑ και η κεντρική υποβολή τους όπως ορίζεται από την πρόσκληση.

  Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση στη διεύθυνση: http://www.edulll.gr/?p=31436

  10/02/2017
  (ημέρα Παρασκευή)

  Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

  Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

  Οι Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες απευθύνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των δύο συνεργαζομένων χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης στην κάθε διακρατική Προκήρυξη για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας διακρατικών Ε&Τ έργων έχουν συμπράξεις Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών), Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και Λοιπών Φορέων και από τα δύο Κράτη.

  Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά δύο συνεργαζόμενους φορείς (με τον Συντονιστή συμπεριλαμβανόμενο) από την ελληνική πλευρά δηλαδή έναν (1) ερευνητικό φορέα και μία (1) επιχείρηση. Προαιρετική είναι η συμμετοχή άλλης εταιρείας ή ερευνητικού φορέα ή Πανεπιστήμιου).

  Συντονιστής φορέας θα είναι αποκλειστικά η επιχείρηση. (Σύμφωνα με τη διμερή συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ και στη βάση των επίσημων επαφών των δύο πλευρών).

  Δικαιούχοι είναι οι εξής:

  1. Ερευνητικοί Οργανισμοί: κάθε οντότητα, όπως Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα/Ινστιτούτα ή ερευνητικοί συνεργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
  2. Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, η οποία έχει νομική οντότητα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.
  3. Λοιποί φορείς: δημόσιοι και άλλοι φορείς.

  Προτάσεις που δεν έχουν διακρατικό εταίρο δεν θα γίνονται αποδεκτές.

  Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

  Η παρούσα Δράση αφορά στην ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-20). Εξ'αυτών επιλέξιμοι τομείς θα είναι όσοι αναφέρονται με τις εξειδικεύσεις τους παρακάτω:

  1. Αγροδιατροφή (Agrofood)
  2. Βιοεπιστήμες & Φάρμακα (Life Sciences & Pharma)
  3. Ενέργεια (Energy)
  4. Περιβάλλον (Environment)

  Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.500.000 ευρώ). O επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει έως 400.000 ευρώ.

  Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 16/01/2017 με καταληκτική ημερομηνία την 25/04/2017 και ώρα 16:00.

  Επισυνάπτεται το κείμενο της πλήρους πρόσκλησης

  Πληροφορίες Ε. ΔΕιΛ. / Τμήμα ΕΣΠΑ, Κ. Βαβυλώνη, τηλ 210 772 1123, Δ. Τσαουσίδου, τηλ. 210 772 1943

  και στο δικτυακό τόπο:
  http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=25&cs

  25/04/2017
  (και ώρα 16:00)

  ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

  1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές/τριες (ΜΕ) ότι εντός του Δεκεμβρίου 2016 πρόκειται να ανακοινωθεί η 1η Προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την ενίσχυση ΜΕ.

  Επισυνάπτεται η προδημοσίευση

  Δίνονται οι ακόλουθοι σχετικοί σύνδεσμοι Link 1 και Link 2

  Πληροφορίες Ε. ΔΕιΛ. / Τμήμα ΕΣΠΑ, Β. Τροβά, τηλ. 210 772 1996

   

  Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"

  Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές

  Περιεχόμενο πρόσκλησης

  Δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.
  Ως «Νέοι Ερευνητές» νοούνται:

  1. υποψήφιοι διδάκτορες,
  2. άτομα για τα οποία δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.

  Σε ποιους απευθύνεται

  ΑΕΙ και Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12 του νόμου 4386/2016

  Περίοδος υποβολής

  από 19/12/2016 έως 01/03/2017

  Επισυνάπτεται το κείμενο της πλήρους πρόσκλησης

  Η πρόσκληση, οι διευκρινίσεις και τα συνημμένα σε αυτή απαραίτητα για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης βρίσκονται στους συνδέσμους Link 1 και Link 2

  Πληροφορίες Ε. ΔΕιΛ. / Τμήμα ΕΣΠΑ, Β. Στρατηγοπούλου, τηλ. 210 772 1126, Π. Ζαφειράκη, τηλ. 210 772 2959

  01/03/2017

  Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

  Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Ρωσίας
  Οι Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες απευθύνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των δύο συνεργαζομένων χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης στην κάθε διακρατική Προκήρυξη για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας διακρατικών Ε&Τ έργων έχουν συμπράξεις Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών), Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και Λοιπών Φορέων και από τα δύο Κράτη.Οι προτάσεις από την ελληνική πλευρά για την Δράση «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Ρωσίας» θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά έναν (1) ερευνητικό φορέα με προαιρετική τη συμμετοχής επιχείρησης.

  Δικαιούχοι είναι οι εξής:

  Ερευνητικοί Οργανισμοί: κάθε οντότητα, όπως Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα/Ινστιτούτα ή ερευνητικοί συνεργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
  Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, η οποία έχει νομική οντότητα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.
  Λοιποί φορείς: δημόσιοι και άλλοι φορείς.
  Προτάσεις που δεν έχουν διακρατικό εταίρο δεν θα γίνονται αποδεκτές.

  Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

  Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα:
  • Κβαντικές Τεχνολογίες (που σχετίζονται με την Νανοηλεκτρονική, Νανοφωτονική, Κβαντική Πληροφορική και Επικοινωνία, Μεταϋλικά) - Αεροναυτική

  Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 ευρώ). O επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει έως 500.000 ευρώ.

  H ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 21/12/2016 με καταληκτική ημερομηνία την 21/02/2017 και ώρα 16:00.

  Επισυνάπτεται το κείμενο της πλήρους πρόσκλησης

  Προκήρυξη

  Πληροφορίες Ε. ΔΕιΛ. / Τμήμα ΕΣΠΑ, Κ. Βαβυλώνη, τηλ. 210 772 1123, Δ. Τσαουσίδου, τηλ. 210 772 1943

  21/02/2017
  (και ώρα 16:00)

  Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
  Διμερής και πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας, δράση εθνικής εμβέλειας

  Ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020. Επιλέξιμοι τομείς θα είναι όσοι αναφέρονται με τις εξειδικεύσεις τους παρακάτω:

  1. Αγροδιατροφή: Αειφόρος ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης με έμφαση στην βιο-οικονομία.
  2. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα: Μεταφραστικές επιδημιολογικές μελέτες ανθρωπίνων ζωονοσογόνων λοιμωδών νοσημάτων.
  3. Ενέργεια: Τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενέργειας. Τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ. Έξυπνα δίκτυα και συστήματα μεταφοράς και διανομής. Μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση συμβατικών καυσίμων. Επιστημονική και τεχνολογική (Ε&Τ) υποστήριξη της εθνικής ενεργειακής πολιτικής.
  4. Υλικά και Κατασκευές: Νανοτεχνολογία εστιασμένη σε δομές νανο-άνθρακα με εφαρμογές σε μεμβράνες και πορώδη μέσα για βιομηχανικές εφαρμογές.
  5. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτισμός/Καινοτομία και Κοινωνικές Προκλήσεις: Ερευνητικές δράσεις σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς: ψηφιακή τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος. Ανάπτυξη πολιτιστικών και θεσμικών καινοτομιών στη Βιομηχανία, στη Διακυβέρνηση, στη Διοίκηση και στην Κοινωνία Πολιτών.
  6. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα: Οπτικές Τεχνολογίες - Οπτική Μετρολογία με εφαρμογές σε διατομεακές παρεμβάσεις (έργα που διευθύνονται από τη βιομηχανία).

  Σε ποιους απευθύνεται

  Ερευνητικοί Οργανισμοί: κάθε οντότητα, όπως Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα/Ινστιτούτα ή ερευνητικοί συνεργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί ερευνητικοί φορείς: διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ), διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου, διαφορετικοί Τομείς του ίδιου Τμήματος Σχολής του ίδιου ΑΕΙ, διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του Ινστιτούτου.
  Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, η οποία έχει νομική οντότητα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.
  Λοιποί φορείς: δημόσιοι και άλλοι φορείς.

  Περίοδος υποβολής

  από 15/12/2016 έως 15/02/2017 (και ώρα 16:00)

  Επισυνάπτεται το κείμενο της πλήρους πρόσκλησης

  Η πρόσκληση και τα συνημμένα σε αυτή απαραίτητα για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης βρίσκονται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ

  Πληροφορίες Ε. ΔΕιΛ. / Τμήμα ΕΣΠΑ, Κ. Βαβυλώνη, τηλ. 210 772 1123, Δ. Τσαουσίδου, τηλ. 210 772 1943

  15/02/2017
  (και ώρα 16:00)

  RSS feed