ΝΕΟ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

 

Αρχική σελίδα >Προκηρύξεις >Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020/ ΕΛΙΔΕΚ

 

Συνεδριάσεις Γνωμοδοτικής Επιτροπής

 

Προκηρύξεις Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020/ ΕΛΙΔΕΚ

 

Πίνακας Προκηρύξεων
Προκήρυξη
Καταληκτική Ημ/νία

Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των ενεργειακών εφαρμογών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Το πρόγραμμα ενισχύει έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών στον τομέα Ενεργειακές Εφαρμογές σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας που θα υλοποιηθούν  με τους εξής τρόπους:
 ι) μέσω της διαμόρφωσης σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με  κατάλληλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή
ιι) από επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα,.
Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών είτε για την αυτόνομη προώθησή τους στην ενεργειακή αγορά ή σαν υποστηρικτικές λύσεις σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος της RIS3 όπως η αγροδιατροφή και ο τουρισμός.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα στηρίξει ερευνητικές δράσεις από εταιρίες τεχνολογιών για:

 • Μικροπαραγωγή (μικρές ανεμογεννήτριες, μικρά υδροηλεκτρικά, κυψέλες καυσίμου, φωτοβολταϊκά τρίτης γενιάς κλπ.).
 • ΑΠΕ (ΣΗΘ, ΣΗΘΥΑ, βιοκαύσιμα, απόβλητα, ηλιοθερμία χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών, κυματική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, ενέργεια από άνεμο, μετατροπή ενέργειας)
 • Διαχείριση Ενέργειας (κατανεμημένες μετρήσεις, έξυπνος έλεγχος κατανάλωσης, αυτοματοποιημένη διαχείριση ροής, Community Energy Aggregation, ενεργειακή διαχείριση/εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και σε συστάδες κτιρίων με μετατροπή της γειτονιάς αυτών σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηδενικής ενέργειας, κατασκευές, παραγωγικές και μεταποιητικές μονάδες, ψυκτικές εγκαταστάσεις και μεταφορές, έλεγχος πηγών ΑΠΕ κλπ.). Περιλαμβάνεται και η διαχείριση κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων ή καυσίμων (π.χ. νερού, πεπιεσμένου αέρα, θερμότητας κλπ.).
 • Έξυπνα Δίκτυα Ενέργειας (διαχείριση διαδικασιών αποθήκευσης, φόρτισης, κατανάλωσης και παραγωγής), όπως πρόβλεψη παραγωγής και οργάνωση εναλλακτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και μεθόδων DEMAND RESPONSE, εργαλεία διαχείρισης της αγοράς συμπεριλαμβανομένων τεχνικών κινήτρων και μελλοντικών συμψηφισμών κλπ.
 • Αποθήκευση ενέργειας (χημική, ηλεκτροχημική, μηχανική κλπ.)
 • Διεργασίες και υλικά για προηγμένες ενεργειακές εφαρμογές (π.χ., ανάκτηση ενέργειας–harvesting, αποθήκευση ενέργειας/καυσίμων, εξοικονόμηση, μετατροπή κλπ.)
 • Εναλλακτικά καύσιμα (βιοκαύσιμα, μικροπαραγωγή με φυσικό αέριο-βιοαέριο, ανάκτηση,τεχνολογίες υδρογόνου)

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα
 • Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων: κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
 • Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Οι ακόλουθες οντότητες: α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143), β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.), γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος
  και δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013, παρότι δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω ορισμό του Οργανισμού.

Περίοδος υποβολής

από 16/7/2018 έως 24/9/2018 (ώρα 15:00)
Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τι χρηματοδοτείται

 • Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
 • Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης).

Θα χρηματοδοτηθούν έργα με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 50.000€ έως 250.000€ εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 75.000€ έως 350.000€ εφόσον συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις και πάνω (κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο έργο με τουλάχιστον 15% του συνολικού Π/Υ της πρότασης).

Προϋπολογισμός

€ 2.000.000

Σχετικά αρχεία

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://tinyurl.com/y8cv7fse

Πληροφορίες :
Κ. Βαβυλώνη, τηλ 2107721123 ,
Δ. Τσαουσίδου, τηλ 2107721943

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ/ΕΜΠ– Τμήμα Παρακολούθησης Έργων

εώς 24/9/2018 και ώρα 15:00(ώρα Ελλάδας)

Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανεξαρτήτως μεγέθους. Αναλυτικότερα, πρόταση χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν:

 • Μία επιχείρηση (με το δικό της υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα)
 • Ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους (με υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα τουλάχιστον μίας εξ αυτών)
 • Μία επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους, μέσω σύμβασης με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή με τα ερευνητικά τους τμήματα, είτε με λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
 • Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι ο τομέας της αγροδιατροφής και ο τομέας του μετάλλου (εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του κλάδου του χάλυβα), που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα το σύνολο των επιλέξιμων ΚΑΔ στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση αναφέρονται στο Παράρτημα X της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Μία επιχείρηση (με το δικό της υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα)
 • Ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους (με υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα τουλάχιστον μίας εξ αυτών)
 • Μία επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους, μέσω σύμβασης με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή με τα ερευνητικά τους τμήματα, είτε με λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
 • Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Περίοδος υποβολής

από 17/7/2018 έως 17/10/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προυποθέσεις συμμετοχής ανα κατηγορία δικαιούχων αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της Πρόσκλησης

https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=3942

Τι χρηματοδοτείται

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τα έργα που θα επιλεγούν να υλοποιηθούν απο ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς προκύπτουν από τα άρθρα του Κανονισμού ΕΕ 651/2014. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 € έως ένα 1.500.000 €.

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Σχετικά αρχεία

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://stereaellada.gr/archives/2261

 

Πληροφορίες :
Κ. Βαβυλώνη, τηλ 2107721123 ,
Δ. Τσαουσίδου, τηλ 2107721943

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ/ΕΜΠ– Τμήμα Παρακολούθησης Έργων

εώς τις 17/10/2018 

Συνεργασία για την παραγωγικότητα της γεωργίας και την προστασία του περιβάλλοντος (Μέτρο 16)

Aνάπτυξη της συνεργασίας, με στόχο την μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς του αγροτικού τομέα, του παραγωγού και του καταναλωτή και τη μείωση του κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα:
Υπομέτρο 16.1-16.2: Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 στο οποίο περιλαμβάνονται δύο Δράσεις:

 • Δράση 1: Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας
 • Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

Το Υπομέτρο 16.1 - 16.2 στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, για δράσεις σχετικές με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και στο τομέα των τροφίμων, όπως:

 • την παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες
 • τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων
 • την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών
 • την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (όπως τροφές πλούσιες σε Ω3, σε φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων) ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες
 • την καλύτερη ενσωμάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας
 • Καινοτόμες και συνεργατικές πρακτικές για την παραγωγή και χρήση ζωοτροφών
 • Νέες μέθοδοι και πρακτικές για την ευζωϊα και προστασία των παραγωγικών ζώων
 • Δημιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος
 • Χρήση νέας τεχνολογίας και συστημάτων πληροφορικής για την παρακολούθηση και διαχείριση του ζωϊκού κεφαλαίου και του μικροκλίματος της κτηνοτροφικής μονάδας.

Υπομέτρο 16.1-16.5: Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 στο οποίο περιλαμβάνονται δύο Δράσεις:

 • Δράση 1: Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το Υπομέτρο 16.1 - 16.5 στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων, για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως:

 • τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας
 • τη μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (μείωση χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, την αντικατάσταση της χημικής λίπανσης)
 • την υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών
 • την εξοικονόμηση ενέργειας (θερμομόνωση, νέα συστήματα κλιματισμού)
 • Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων.

Οι δύο Δράσεις υλοποιούνται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση - Δράση 1 αφορά στις ενέργειες που πραγματοποιεί η δυνητική Επιχειρησιακή Ομάδα για τη σύσταση και την εξεύρεση και άλλων εταίρων / μελών ενώ στη δεύτερη φάση - Δράση 2 η Επιχειρησιακή Ομάδα έχει πλέον συσταθεί και υλοποιεί το επιχειρησιακό σχέδιο.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν οι Επιχειρησιακές Ομάδες (Ε.Ο.) οι οποίες είναι σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας. Τα μέλη της Ε.Ο. δύναται να διαθέτουν οποιαδήποτε νομική μορφή (ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Κοιν.ΣΕπ.). Επισημαίνεται ότι, ειδικότερα για τη Δράση 2 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης μόνο οι δικαιούχοι της Δράσης 1.
Οι Ε.Ο. θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο μέλη, από τα οποία τουλάχιστον το ένα μέλος να δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας.
 • Να δραστηριοποιούνται είτε: α) σε θέματα που αφορούν στο γεωργικό / κτηνοτροφικό τομέα (παραγωγή & εμπορία γεωργικών / κτηνοτροφικών προϊόντων) και στον τομέα των τροφίμων, εφόσον το μεταποιούμενο προϊόν /προϊόντα αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης όσον 13 αφορά στο υπομέτρο 16.1-16.2 ή β) σε θέματα με αντικείμενο σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή όσον αφορά στο υπομέτρο 16.1-16.5. Στην περίπτωση της διακρατικής συνεργασίας το/α μέλος/η που δραστηριοποιείται/ούνται σε θέματα που αφορούν στο γεωργικό / κτηνοτροφικό τομέα και στο τομέα των τροφίμων να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια.
 • Να προσδιορίζουν το μέλος εκείνο που θα είναι ο επικεφαλής εταίρος της Επιχειρησιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, ο οποίος και θα είναι ο Συντονιστής Φορέας του έργου της Ε.Ο. Ο Συντονιστής Φορέας μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος της Ε.Ο., κατά προτίμηση όμως συνιστάται να είναι εκείνο το μέλος της Ε.Ο. του οποίου η συμμετοχή του ως ποσοστό στην Ε.Ο. έχει σημαντική βαρύτητα. Ο Συντονιστής Φορέας είναι ο κοινός εκπρόσωπος των μελών που συμπράττουν για την υλοποίηση του έργου και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείρισή του.
 • Να περιγράφουν την υποχρεωτική δράση διάδοσης των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου σε εθνικό επίπεδο μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του δικτύου της ΕΣΚ, όπως αυτή θα προσδιοριστεί με σχετική εγκύκλιο.

Τα επιμέρους μέλη της Ε.Ο. μπορεί να είναι:

 • Τα μέλη που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας: μεμονωμένοι παραγωγοί (επαγγελματίες γεωργοί) ή αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση (π.χ. αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, κτλ.) η οποία θα έχει εναρμονίσει τη λειτουργία της σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις θα πρέπει να έχουν εναρμονίσει τη λειτουργία τους σύμφωνα με το Νόμο 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/26-04-2016) και οι ομάδες παραγωγών/ οργανώσεις παραγωγών να έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. ΥΑ 397/18235/16-02-2017 (ΦΕΚ 601/Β/24-02-2017, όπως ισχύουν.
 • Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες έχουν συσταθεί νομίμως και λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, κλπ.) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή σε κράτος – μέλος της ΕΕ
 • Ερευνητικοί Οργανισμοί, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, - Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη 14 διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Στην περίπτωση που η οντότητα αυτή ασκεί επίσης οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Οι ερευνητικοί οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα ή σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης. Ως διαφορετικοί ερευνητικοί φορείς μπορούν να θεωρούνται: α) διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, β) διαφορετικά ινστιτούτα του ίδιου ερευνητικού κέντρου, γ) διαφορετικοί Τομείς του ίδιου Τμήματος Σχολής του ίδιου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, δ) διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ερευνητικού κέντρου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του ερευνητικού κέντρου.
 • Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί, όπως τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος εφόσον πληρούν αθροιστικά τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Οι κύριες δραστηριότητες του φορέα δεν είναι οικονομικές, σύμφωνα με τον ορισμό του κοινοτικού δικαίου
  • Υπάρχει στο καταστατικό του φορέα πρόβλεψη για δραστηριότητες έρευνας
  • Η συμμετοχή του φορέα στο ερευνητικό έργο αφορά σε μη – οικονομική δραστηριότητα του φορέα και τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης. Επίσης, τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το έργο θα επανεπενδύονται στις μη οικονομικές δραστηριότητες του φορέα.
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα.
 • Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα. Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή (Innovation Broker) για τη διευκόλυνση της εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη των μορφών συνεργασίας.

Περίοδος υποβολής

από 6/6/2018 έως 3/9/2018
Το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων για τη Δράση 2 θα ανακοινωθεί με έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr/mis.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τι χρηματοδοτείται

Η χρηματοδότηση μίας Ε.Ο. (Δράση 1 ή Δράση 2) αφορά στο 100% εκτός από την περίπτωση των δαπανών που σχετίζονται με παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4 (Υπομέτρα 4.1 και 4.2.1).

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός (αιτούμενος και επιλέξιμος) των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων για το Υπομέτρο 16.1-16.2, πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανά Δράση. Η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου μιας συνεργασίας αφορά:
α) Μία Διοικητική Περιφέρεια ή έχει τοπικό χαρακτήρα      Δράση 1: 5.000€ Δράση 2: 145.000€ Σύνολο: 150.000€
β) Το σύνολο της Χώρας                                                Δράση 1: 5.000€ Δράση 2: 295.000€ Σύνολο: 300.000€
γ) Διακρατική Συνεργασία                                              Δράση 1: 5.000€ Δράση 2: 445.000€ Σύνολο: 450.000€
Ο συνολικός προϋπολογισμός (αιτούμενος και επιλέξιμος) των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων για το Υπομέτρο 16.1-16.5 πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανά Δράση. Η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου μίας συνεργασίας αφορά:
α) Μία Διοικητική Περιφέρεια ή έχει τοπικό χαρακτήρα      Δράση 1: 5.000€ Δράση 2: 145.000€ Σύνολο: 150.000€
β) Το σύνολο της Χώρας                                                Δράση 1: 5.000€ Δράση 2: 295.000€ Σύνολο: 300.000€
Αιτήσεις στήριξης με προϋπολογισμό εκτός των ορίων κάθε Δράσης, απορρίπτονται.

Σχετικά αρχεία

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=316698c075dba7a2
Πληροφορίες :
Κ. Βαβυλώνη, τηλ 2107721123 ,
Δ. Τσαουσίδου, τηλ 2107721943

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ/ΕΜΠ– Τμήμα Παρακολούθησης Έργων
εώς 03/9/2018  και ώρα 16:00 (ώρα Ελλάδας)

Ενίσχυση σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Δυτ. Ελλάδα

Ενίσχυση ερευνητικών έργων σε συγκεκριμένους τομείς ΕΤΑΚ στους τομείς της RIS3 της Δυτικής Ελλάδας "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)", όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. Προτεραιότητα στους εν λόγω τομείς αποτελεί η διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα και δραστηριότητες στα οποία μπορούν αξιοποιηθούν οι σημαντικές τους τεχνολογικές ικανότητες. Πιο συγκεκριμένα αναμένονται προτάσεις ενδεικτικά για:

 • Τεχνολογίες ιστού (web technologies)
 • Τεχνολογίες υποστήριξης κινητών εφαρμογών (mobile technologies)
 • Κατανεμημένα Συστήματα (Distributed systems)
 • Big data
 • Τεχνητή νοημοσύνη (AI)
 • Διεπαφή Ανθρώπου Μηχανής (Human Machine Interface)
 • Κοινωνική δικτύωση (social networking)
 • Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα (Virtual /Augmented reality)
 • Βιομηχανικά συστήματα παραγωγής: αυτόματος έλεγχος, συστήματα
 • Ασφάλεια συστημάτων, εφαρμογών και υποδομών
 • Modelling/προσομοιώσεις/υπολογιστικά εργαλεία
 • Τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (machine learning)
 • Εφαρμογές ιστού (web applications)
 • Κινητές εφαρμογές (mobile applications)
 • Εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού (pervasive computing applications)
 • Ασφάλεια και προστασία
 • Εφαρμογές για περιβάλλον
 • Εφαρμογές για e-commerce/ marketing/ e-business για την εξωστρέφεια των τοπικών αγορών και των προϊόντων
 • Εφαρμογές για πρωτογενή τομέα, π.χ. αγροδιατροφή, μεταποίηση - παραγωγή - μεταφορές - logistics
 • Εφαρμογές για υπηρεσίες επιχειρήσεις – βιομηχανίες
 • Εφαρμογές για υπηρεσίες προς πολίτες, δημόσια διοίκηση – ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αξιολόγηση
 • Εφαρμογές για υγεία, ποιότητα ζωής (quality of living)
 • Εφαρμογές για εκπαίδευση - κατάρτιση - gaming - τηλεργασία

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης
Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων: κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Περίοδος υποβολής

από 4/6/2018 έως 10/9/2018

Είδος ενίσχυσης

Επιδότηση- Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

Από 50.000€ έως 250.000€ εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις
Από 75.000€ έως 350.000€ εφόσον συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις και πάνω

Σχετικά αρχεία

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://tinyurl.com/y7zb4vsg

Πληροφορίες

Κ. Βαβυλώνη, τηλ 2107721123 ,
Δ. Τσαουσίδου, τηλ 2107721943

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ/ΕΜΠ– Τμήμα Παρακολούθησης Έργων

εώς 10/9/2018  και ώρα 16:00 (ώρα Ελλάδας)

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας»

Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
Περιοχή υλοποίησης: 'Ολη η Eπικράτεια

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Δικαιούχοι είναι α) ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα), β) επιχειρήσεις και γ) λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς).
Οι θεματικές προτεραιότητες της Δράσεις είναι οι εξής:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Μεταφορές
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Πολιτιστική κληρονομιά

Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» ανέρχεται σε 10.000.000,00 €, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας.
Στο πλαίσιο της Δράσης επιχορηγούνται δαπάνες εκτέλεσης ερευνητικών έργων και καινοτομίας σε θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο, από την ελληνική πλευρά, μπορεί να ανέλθει έως 400.000 € με χρονική διάρκεια υλοποίησης έως τρία (3) έτη από την απόφαση ένταξης της πράξης.
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 6/02/2018 με καταληκτική ημερομηνία την 30/03/2018 και ώρα 16:00.
Αναλυτικές πληροφορίες επί της πρόσκλησης στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=750&neID=673&neTa=12_20469_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI750I0I119I428I1089I0I1&actionID=load&JScript=1

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ/ΕΜΠ
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων
Κα Δέσποινα Τσαουσίδου τηλ. 210772-1943, Κα Κατερίνα Βαβυλώνη 210772-1123

εώς τις 30/03/2018 και ώρα 16:00 (ώρα Ελλάδας)

ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ., Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας


1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας


Η πρόσκληση απευθύνεται στα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/μενες Ερευνητές/τριες να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην πρόσκληση και εξειδικεύονται στον Οδηγό Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων της προκήρυξης.


Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 53.000.000,00 €.


Ο Οδηγός Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων της παρούσας προκήρυξης και αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ:
www.elidek.gr

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
www.gsrt.gr
erevna.minedu.gov.gr


Αναλυτικά, για την πρώτη φάση, η υποβολή των προτάσεων θα είναι δυνατή σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την δημοσίευση της προκήρυξης και έως την 23:59 της 16ης Ιανουαρίου 2018 (ώρα Ελλάδας).


Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη θα παρέχονται από το ΕΛΙΔΕΚ (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αθήνα):, στο email: askelidekdep@elidek.gr και στα τηλέφωνα 210 6412410, 210 6412412 και 210 6412417.
H πλατφόρμα υποβολής της α’ φάσης των προτάσεων είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα:
https://apps.gov.gr/minedu/elidek-dep
Τεχνική υποστήριξη για τη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email: helpelidekdep@elidek.gr

Συννημένα

 Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ- Τμήμα ΕΣΠΑ
Κα Σ. Αυγουστίνου, τηλ  210772-1277, sofiaug@central.ntua.gr

έως την 23:59 της 16ης Ιανουαρίου 2018 (ώρα Ελλάδας)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΣΠΑ
Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"
Προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της  Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα προσωρινά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα http://www.edulll.gr/?p=31436 και όσοι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι θέλουν να υποβάλλουν ένσταση θα πρέπει να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο  του Ειδικού Λογαριασμού το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13/10/2017.

Εώς Παρασκευή 13/10/2017

ΕΣΠΑ 2014-2020  Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Καινοτομία στην Αλιεία»

Αντικείμενο Πρόσκλησης

Οι προτεινόμενες Πράξεις εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 5 της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ο οποίος αφορά την παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης

Στηρίζονται έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αλιευτικών προϊόντων και εξοπλισμού, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο της μεταποίησης και της εμπορίας. Η εφαρμογή των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης εκτός από την θάλασσα επεκτείνεται και στα εσωτερικά ύδατα.

Σε ποιους απευθύνεται

- Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν.

Περίοδος υποβολής και προϋπολογισμός

από 30/8/2017 έως την ανάκληση της παρούσας από την ΕΥΔΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ με αιτιολογημένη απόφαση
Ως μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000 ευρώ

Σχετικά αρχεία

http://www.alieia.gr/prosklisi-ipovolis-protaseon-stin-enosiaki-protereotita-1-kenotomia-stin-aliia/

 

 Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ- Τμήμα ΕΣΠΑ
Κα Σ. Αυγουστίνου, τηλ  210772-1277

Aπό 30/08/2017 έως την ανάκληση της παρούσας

ΕΣΠΑ 2014-2020  Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια»

Αντικείμενο Πρόσκλησης
Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία συγκεκριμένα θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής.
Ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης
Διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών

Σε ποιους απευθύνεται

- Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν.
- Επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας

Περίοδος υποβολής και προϋπολογισμός

από 2/10/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
Ως μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000 ευρώ

Σχετικά αρχεία

 

 Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ- Τμήμα ΕΣΠΑ
Κα Σ. Αυγουστίνου, τηλ  210772-1277

Aπό 2/10/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τίτλο «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και δημιουργίας ερευνητικών δομών, στους τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας»

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αγαίου καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου 12, ν.4386/2016
 • Πανεπιστήμια
 • ΤΕΙ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.», του Επιχειρησιακού Προγράμματος .«Βόρειο Αιγαίο».
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων : 01/09/2017
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων     :20/10/2017
Σχετικός σύνδεσμος : http://www.pepba.gr/
 

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ- Τμήμα ΕΣΠΑ
Κα Σ. Αυγουστίνου, τηλ  210772-1277

20/10/2017
(ημέρα Παρασκευή)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)_ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Προδημοσίευση 2ης Προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) πρόκειται να προκηρύξει τον Οκτώβριο του 2017 Υποτροφίες για τη στήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων.
Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ (www.elidek.gr).

Σχετικά Αρχεία

Προδημοσίευση Προκήρυξης—[pdf-792 KB] 

Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ- Τμήμα ΕΣΠΑ
Κα Π. Καραγκιοζοπούλου, τηλ  210772-1782

-

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)_ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ


Προδημοσίευση 1ης Προκήρυξης ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και ερευνητών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ


Ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ερευνητές/τριες (ΕΡΕ/ΕΛΕ) των Ερευνητικών Κέντρων του αρ. 13α του ν. 4310/2014 ότι επίκειται η ανακοίνωση της 1ης Προκήρυξης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και Ερευνητών Ερευνητικών κέντρων (ΕΚ).

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ (www.elidek.gr).

Σχετικά Αρχεία

Προδημοσίευση Προκήρυξης—[pdf-696 KB] 

 Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ- Τμήμα ΕΣΠΑ
Κα Σ. Αυγουστίνου, τηλ  210772-1277

-

ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014 - 2020»

Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», Επενδυτική Προτεραιότητα 1b, και στον Ειδικό Στόχο 1: «Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας».

Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 6.150.000€. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών με μέγιστο π/υ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000€) και εφόσον συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις και παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως 500.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι 1) υφιστάμενες επιχειρήσεις και 2) Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependvseis.ar/mis) ορίζεται η 25.07.2017 ώρα 12.00 με καταληκτική ημερομηνία στις 26.10.2017 ώρα 14.00. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 26.10.2017.

Πληροφορίες Πρόσκλησης

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I497I1259I646I511030&olID=777&neID=589&neTa=28_91544&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

 

Σοφία Αυγουστίνου
ΕΔΕΙΛ/Τμήμα ΕΣΠΑ
Τηλ: 210-7721277
fax: 210-7721558
Email: sofiaug@central.ntua.gr

26/10/2017
(ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00)

ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ

Υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των δημόσιων υπηρεσιών για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων υποστήριξης λειτουργιών που εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα, όπως εφαρμογές που υποστηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και αποτελούν προϋπόθεση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης σε Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς. Αξιοποίηση των ΤΠΕ από την Δημόσια Διοίκηση με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

   

 • Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ)
 •   
 • Φορείς εν γένει που λειτουργούν για την υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος
 • Περίοδος υποβολής

  από 17/7/2017 έως 30/6/2020

  Πληροφορίες Πρόσκλησης
  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

  http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=96&cs=

   

  Σοφία Αυγουστίνου
  ΕΔΕΙΛ/Τμήμα ΕΣΠΑ
  Τηλ: 210-7721277
  fax: 210-7721558
  Email: sofiaug@central.ntua.gr

  30/06/2020

  ΕΣΠΑ 2014-2020

  Δημοσίευση Ειδικών Δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

  Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

  Κύριος στόχος της δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της Έρευνας και της Τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  
  Η δράση αποσκοπεί στην επικέντρωση προσπαθειών και πόρων σε συγκεκριμένες  Ε&Τ προτεραιότητες, σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία, όπως έχουν αναδειχθεί από την Εθνική Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) για την έξυπνη εξειδίκευση (Στρατηγική RIS3).
  Ειδικότερα,

  • οι ειδικές δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» αφορούν στη συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυσίδες αξίας,
  • η ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» έχει στόχο την υλοποίηση εμβληματικού χαρακτήρα έργων ETAK με την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων, πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.

  Δικαιούχοι της δράσης είναι α) ‘Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’ και ‘Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’, β) ‘Επιχειρήσεις’ και γ) Φορείς Πολιτισμού (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»), οι οποίοι θα αντιμετωπίζονται ως ‘Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’ ή ως ‘Επιχειρήσεις’.   

  Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00.

  Απόφαση Τροποποίησης  της  με Α.Π. 3402/2769/Α2/10.07.25017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’.

  Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 16.00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 16:00.

  Αναλυτικές Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

  http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=12_20433_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

  Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ- Τμήμα ΕΣΠΑ
  Κα Σ. Αυγουστίνου, τηλ  210772-1277
  Κα Μ. Καμμένου, τηλ 210772-2864

  15/12/2017
  (Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 16:00)

  Δημοσίευση της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

  Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

  Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

  Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
  3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

  Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

  Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

  Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

  1. Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και
  2. Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις»

  Ο προϋπολογισμός Δημοσίας Δαπάνης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ανέρχεται σε 280.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000 ευρώ.

  Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis)ορίζεται για τον Α' Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

  Για τους επόμενους κύκλους, η ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί με σχετική απόφαση.

  Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και το υποστηρικτικό υλικό της πρόσκλησης βρίσκονται στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

  http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=777&neID=841&neTa=94_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

  http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=12_10427_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

  Στοιχεία Δικαιούχου Φορέα ΕΜΠ

  Ενημέρωση για την ορθή υποβολή προτάσεων

  Πληροφορίες ΕΔΕΙΛ/ Τμήμα ΕΣΠΑ

  • Κα Κ. Βαβυλώνη, τηλ.: 210 772 1123
  • Κα Δ. Τσαουσίδου, τηλ.: 210 772 1943
  17/05/2017
  (ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00)

  ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΕΔΒΜ34

  Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"

  Πρόσκληση ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

  Ανακοινώθηκε η 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης.

  Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 15/03/2017

  Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση στη διεύθυνση: http://www.edulll.gr/?p=31436

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης από τους ενδιαφερόμενους προς την ΕΔΕΙΛ / Τμήμα ΕΣΠΑ είναι η 6/3/2017, ημέρα Δευτέρα ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία των προτάσεων από το Τμήμα ΕΣΠΑ και η κεντρική υποβολή τους όπως ορίζεται από την πρόσκληση.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το συντομότερο δυνατό το ενδιαφέρον τους προς την:

  ΕΔΕΙΛ / Τμήμα ΕΣΠΑ

  ώστε να διασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός για την υποβολή της τελικής τους πρότασης.

  06/03/2017
  (ημέρα Δευτέρα)

  Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  "QuantERA: Κοινή Διακρατική Πρόσκληση (2017)"
  για «Υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων που σχετίζονται με την Eμβληματική Πρωτοβουλία της ΕΕ για Κβαντικές Τεχνολογίες»

  Στο πλαίσιο του προγράμματος QuantERA ανακοινώθηκε την 13η Ιανουαρίου 2017, Κοινή Διακρατική Πρόσκληση για συγχρηματοδότηση των ερευνητικών έργων μεταξύ των 26 ευρωπαϊκών κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Λετονία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Τουρκία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.
  Το QuantERA αποτελεί δίκτυο υποστήριξης της έρευνας στις κβαντικές τεχνολογίες, αποτελούμενο από 32 οργανισμούς 26 χωρών, συντονιζόμενο από το Εθνικό Κέντρο Επιστημών της Πολωνίας.Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης είναι έξι κι έχουν συμφωνηθεί από κοινού, από τα συμμετέχοντα κράτη, σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία για κβαντικές τεχνολογίες. Πρόκειται για τους θεματικούς τομείς:

  • κβαντική επικοινωνία (Quantum communication)
  • κβαντική προσομοίωση (Quantum simulation)
  • κβαντικό υπολογισμό (Quantum computation)
  • κβαντικές επιστήμες της πληροφορίας (Quantum information science)
  • κβαντική μετρολογία ανίχνευση και απεικόνιση (Quantum metrology sensing and imaging)
  • καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές στην κβαντική επιστήμη και τις τεχνολογίες (Novel ideas and applications in quantum science and technologies)

  Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός από τα συμμετέχοντα κράτη για τη δράση ανέρχεται σε περίπου 34 εκατ. €.

  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας θα αναλάβει να χρηματοδοτήσει τις προτάσεις των ελληνικών φορέων - μελών κοινοπραξιών που θα εγκριθούν, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην προκήρυξη θα ανέλθει σε 400.000,00€ και θα κατανεμηθεί μέχρι το συνολικό ποσό των 100.000,00€ ανά πρόταση.

  Οι προτάσεις έργων των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή ως προς το μέρος υλοποίησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διεύθυνση: www.quantera.eu.

  Η διαδικασία επιλογής προτάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνει δύο στάδια: α. στάδιο επιλογής προκαταρκτικών προτάσεων και β. στάδιο επιλογής ολοκληρωμένων προτάσεων.Kαταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων είναι η 15η Μαρτίου 2017 (17:00 CET).

  Αναλυτικές πληροφορίες για τους θεματικούς τομείς της πρόσκλησης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την υποβολή των προτάσεων αναφέρονται στην ανακοίνωση της Πρόσκλησης: Call Announcement.

  (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/QuantERA_Call_2017_Announcement.pdf)

  Εργαλείο αναζήτησης εταίρων, για την δημιουργία κοινοπραξιών, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.quantera.eu.

  Τα έντυπα υποβολής είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: www.quantera.eu.

  Και στον υπερσύνδεσμο: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I472I1203I646I446543&olID=777&neID=673&neTa=10_10421_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

  Πληροφορίες
  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ
  Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας / Τμήμα Ε. Ένωση
  Λ. Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα
  Μαρία Κουτροκόη, τηλέφωνο (+30) 210 7458 101, email: mkoutr@gsrt.gr

  15/03/2017
  (17:00 CET)

  «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών»

  Φορέας: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020»

  Τα Επενδυτικά Σχέδια Επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν αφορούν:

  • Καινοτομία,
  • Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα,
  • Πειραματική ανάπτυξη,

  και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τον κλάδο Χημικών – Πολυμερών Υλικών, της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ, για τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

  • 20 - Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων,
  • 22 - Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)και πλαστικές ύλες,
  • ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών.

  Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί είτε από επιχειρήσεις, οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις, είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από:

  • ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα,
  • Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ,
  • Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου, ή
  • Φυσικά Πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

  Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 ευρώ). O επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει από 50.000 έως 400.000 ευρώ.

  Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 31/01/2017 με καταληκτική ημερομηνία την 16/03/2017.

  Επισυνάπτεται το κείμενο της πλήρους πρόσκλησης

  Πληροφορίες Ε. ΔΕιΛ. / Τμήμα ΕΣΠΑ, Β. Τροβά, τηλ. 210 772 1996

  και στο σύνδεσμο:
  http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=12_10422_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

  16/03/2017

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

  Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"

  Πρόσκληση ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

  Aνακοινώνεται προς τους δυνητικούς ωφελούμενους της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 (μέλη των ερευνητικών ομάδων) ότι θα πρέπει να εκδηλώσουν το συντομότερο δυνατό το ενδιαφέρον τους προς την:

  ΕΔΕΙΛ / Τμήμα ΕΣΠΑ

  ώστε να διασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός για την υποβολή της τελικής τους πρότασης.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης από τους ενδιαφερόμενους προς την ΕΔΕΙΛ / Τμήμα ΕΣΠΑ είναι η 10/2/2017, ημέρα Παρασκευή ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία των προτάσεων από το Τμήμα ΕΣΠΑ και η κεντρική υποβολή τους όπως ορίζεται από την πρόσκληση.

  Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση στη διεύθυνση: http://www.edulll.gr/?p=31436

  10/02/2017
  (ημέρα Παρασκευή)

  Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

  Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

  Οι Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες απευθύνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των δύο συνεργαζομένων χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης στην κάθε διακρατική Προκήρυξη για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας διακρατικών Ε&Τ έργων έχουν συμπράξεις Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών), Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και Λοιπών Φορέων και από τα δύο Κράτη.

  Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά δύο συνεργαζόμενους φορείς (με τον Συντονιστή συμπεριλαμβανόμενο) από την ελληνική πλευρά δηλαδή έναν (1) ερευνητικό φορέα και μία (1) επιχείρηση. Προαιρετική είναι η συμμετοχή άλλης εταιρείας ή ερευνητικού φορέα ή Πανεπιστήμιου).

  Συντονιστής φορέας θα είναι αποκλειστικά η επιχείρηση. (Σύμφωνα με τη διμερή συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ και στη βάση των επίσημων επαφών των δύο πλευρών).

  Δικαιούχοι είναι οι εξής:

  1. Ερευνητικοί Οργανισμοί: κάθε οντότητα, όπως Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα/Ινστιτούτα ή ερευνητικοί συνεργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
  2. Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, η οποία έχει νομική οντότητα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.
  3. Λοιποί φορείς: δημόσιοι και άλλοι φορείς.

  Προτάσεις που δεν έχουν διακρατικό εταίρο δεν θα γίνονται αποδεκτές.

  Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

  Η παρούσα Δράση αφορά στην ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-20). Εξ'αυτών επιλέξιμοι τομείς θα είναι όσοι αναφέρονται με τις εξειδικεύσεις τους παρακάτω:

  1. Αγροδιατροφή (Agrofood)
  2. Βιοεπιστήμες & Φάρμακα (Life Sciences & Pharma)
  3. Ενέργεια (Energy)
  4. Περιβάλλον (Environment)

  Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.500.000 ευρώ). O επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει έως 400.000 ευρώ.

  Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 16/01/2017 με καταληκτική ημερομηνία την 25/04/2017 και ώρα 16:00.

  Επισυνάπτεται το κείμενο της πλήρους πρόσκλησης

  Πληροφορίες Ε. ΔΕιΛ. / Τμήμα ΕΣΠΑ, Κ. Βαβυλώνη, τηλ 210 772 1123, Δ. Τσαουσίδου, τηλ. 210 772 1943

  και στο δικτυακό τόπο:
  http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=25&cs

  25/04/2017
  (και ώρα 16:00)

  ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

  1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές/τριες (ΜΕ) ότι εντός του Δεκεμβρίου 2016 πρόκειται να ανακοινωθεί η 1η Προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την ενίσχυση ΜΕ.

  Επισυνάπτεται η προδημοσίευση

  Δίνονται οι ακόλουθοι σχετικοί σύνδεσμοι Link 1 και Link 2

  Πληροφορίες Ε. ΔΕιΛ. / Τμήμα ΕΣΠΑ, Β. Τροβά, τηλ. 210 772 1996

   

  Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"

  Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές

  Περιεχόμενο πρόσκλησης

  Δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.
  Ως «Νέοι Ερευνητές» νοούνται:

  1. υποψήφιοι διδάκτορες,
  2. άτομα για τα οποία δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.

  Σε ποιους απευθύνεται

  ΑΕΙ και Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12 του νόμου 4386/2016

  Περίοδος υποβολής

  από 19/12/2016 έως 01/03/2017

  Επισυνάπτεται το κείμενο της πλήρους πρόσκλησης

  Η πρόσκληση, οι διευκρινίσεις και τα συνημμένα σε αυτή απαραίτητα για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης βρίσκονται στους συνδέσμους Link 1 και Link 2

  Πληροφορίες Ε. ΔΕιΛ. / Τμήμα ΕΣΠΑ, Β. Στρατηγοπούλου, τηλ. 210 772 1126, Π. Ζαφειράκη, τηλ. 210 772 2959

  01/03/2017

  Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

  Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Ρωσίας
  Οι Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες απευθύνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των δύο συνεργαζομένων χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης στην κάθε διακρατική Προκήρυξη για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας διακρατικών Ε&Τ έργων έχουν συμπράξεις Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών), Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και Λοιπών Φορέων και από τα δύο Κράτη.Οι προτάσεις από την ελληνική πλευρά για την Δράση «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Ρωσίας» θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά έναν (1) ερευνητικό φορέα με προαιρετική τη συμμετοχής επιχείρησης.

  Δικαιούχοι είναι οι εξής:

  Ερευνητικοί Οργανισμοί: κάθε οντότητα, όπως Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα/Ινστιτούτα ή ερευνητικοί συνεργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
  Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, η οποία έχει νομική οντότητα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.
  Λοιποί φορείς: δημόσιοι και άλλοι φορείς.
  Προτάσεις που δεν έχουν διακρατικό εταίρο δεν θα γίνονται αποδεκτές.

  Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

  Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα:
  • Κβαντικές Τεχνολογίες (που σχετίζονται με την Νανοηλεκτρονική, Νανοφωτονική, Κβαντική Πληροφορική και Επικοινωνία, Μεταϋλικά) - Αεροναυτική

  Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 ευρώ). O επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει έως 500.000 ευρώ.

  H ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 21/12/2016 με καταληκτική ημερομηνία την 21/02/2017 και ώρα 16:00.

  Επισυνάπτεται το κείμενο της πλήρους πρόσκλησης

  Προκήρυξη

  Πληροφορίες Ε. ΔΕιΛ. / Τμήμα ΕΣΠΑ, Κ. Βαβυλώνη, τηλ. 210 772 1123, Δ. Τσαουσίδου, τηλ. 210 772 1943

  21/02/2017
  (και ώρα 16:00)

  Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
  Διμερής και πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας, δράση εθνικής εμβέλειας

  Ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020. Επιλέξιμοι τομείς θα είναι όσοι αναφέρονται με τις εξειδικεύσεις τους παρακάτω:

  1. Αγροδιατροφή: Αειφόρος ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης με έμφαση στην βιο-οικονομία.
  2. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα: Μεταφραστικές επιδημιολογικές μελέτες ανθρωπίνων ζωονοσογόνων λοιμωδών νοσημάτων.
  3. Ενέργεια: Τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενέργειας. Τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ. Έξυπνα δίκτυα και συστήματα μεταφοράς και διανομής. Μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση συμβατικών καυσίμων. Επιστημονική και τεχνολογική (Ε&Τ) υποστήριξη της εθνικής ενεργειακής πολιτικής.
  4. Υλικά και Κατασκευές: Νανοτεχνολογία εστιασμένη σε δομές νανο-άνθρακα με εφαρμογές σε μεμβράνες και πορώδη μέσα για βιομηχανικές εφαρμογές.
  5. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτισμός/Καινοτομία και Κοινωνικές Προκλήσεις: Ερευνητικές δράσεις σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς: ψηφιακή τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος. Ανάπτυξη πολιτιστικών και θεσμικών καινοτομιών στη Βιομηχανία, στη Διακυβέρνηση, στη Διοίκηση και στην Κοινωνία Πολιτών.
  6. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα: Οπτικές Τεχνολογίες - Οπτική Μετρολογία με εφαρμογές σε διατομεακές παρεμβάσεις (έργα που διευθύνονται από τη βιομηχανία).

  Σε ποιους απευθύνεται

  Ερευνητικοί Οργανισμοί: κάθε οντότητα, όπως Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα/Ινστιτούτα ή ερευνητικοί συνεργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί ερευνητικοί φορείς: διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ), διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου, διαφορετικοί Τομείς του ίδιου Τμήματος Σχολής του ίδιου ΑΕΙ, διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του Ινστιτούτου.
  Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, η οποία έχει νομική οντότητα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.
  Λοιποί φορείς: δημόσιοι και άλλοι φορείς.

  Περίοδος υποβολής

  από 15/12/2016 έως 15/02/2017 (και ώρα 16:00)

  Επισυνάπτεται το κείμενο της πλήρους πρόσκλησης

  Η πρόσκληση και τα συνημμένα σε αυτή απαραίτητα για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης βρίσκονται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ

  Πληροφορίες Ε. ΔΕιΛ. / Τμήμα ΕΣΠΑ, Κ. Βαβυλώνη, τηλ. 210 772 1123, Δ. Τσαουσίδου, τηλ. 210 772 1943

  15/02/2017
  (και ώρα 16:00)

  RSS feed