ΝΕΟ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

 

Αρχική σελίδα >Έντυπο Υλικό >Έντυπα Ε.Δ.ΕΙ.Λ.

 

ΕΝΤΥΠΑ Ε.Δ.ΕΙ.Λ.

 

< < < <
Διαθέσιμα έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή
Ειδικό έντυπο του ΕΛΚΕ για έργα στα πλαίσια του 7th Framework Program (FP7) Αρχείο MS Excel
Απογραφικό Δελτίο Ερευνητικού Έργου Αρχείο MS WORD
Σύμβαση Ανταποδοτικής Υποτροφίας για έργα ΕΣΠΑ Αρχείο MS WORD
Έντυπο 6 (Εντολή Έκδοσης Εντάλματος) Αρχείο MS Excel
Έντυπο 7 (Απόδοσης Εντ. Προπληρωμής) Αρχείο MS WORD
Έντυπο 8 (Εξοδολόγιο Ταξιδίου) Αρχείο MS Excel
Έντυπο 9 (Κατάσταση Τιμολογίων) Αρχείο MS WORD
Έντυπο 13 (Βεβαίωση Παραλαβής Εξοπλισμού) Αρχείο MS WORD
Έντυπο 13β (Βεβαίωση Παραλαβής Εξοπλισμού για έργα με Κ.Α.65/…. & 64/….) Αρχείο MS WORD
Έντυπο 12 (Τροποποίηση Συνολικού Προϋπολογισμού) Αρχείο MS WORD
Πρόταση χρήσης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου έργου Αρχείο MS WORD
Έντυπο Σύμβασης Έργου Ε.Σ.Π.Α. (*ΠΡΟΣΟΧΗ!* το λογότυπο του εντύπου αλλάζει ανάλογα με το έργο. Επικοινωνήστε με το Τμήμα ΕΣΠΑ της Γραμματείας)(Μόνο για συμβάσεις από 01/01/2017 και μετά) Αρχείο MS WORD
Έντυπο Σύμβασης Έργου - Για Έργα INTERREG Αρχείο MS WORD
Βεβαίωση Παραλαβής Αναλωσίμων Αρχείο MS WORD
Έντυπο Πινακίου Αμοιβής Αρχείo Adobe Acrobat
Υπεύθυνη Δήλωση Ε/Υ Ν. 1599/86 Αρχείο MS Excel
Υπεύθυνη Δήλωση ΜΗ υπαγωγής στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/16 Αρχείο MS WORD
Υπεύθυνη Δήλωση υπαγωγής στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/16 Αρχείο MS WORD
Υποχρεωτική Υπεύθυνη Δήλωση για όσους δεν εκδίδουν ΔΠΥ Αρχείο MS WORD
Αίτηση Παροχής Εργαστηριακών Υπηρεσιών  Αρχείο MS WORD
Σχέδιο Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ χρηματοδότη και ΕΜΠ Αρχείο MS WORD
Έντυπο Σύμβασης Έργου - Γενική (*ΠΡΟΣΟΧΗ!* Μόνο για συμβάσεις με έναρξη από 01/01/2017 και μετά) Αρχείο MS WORD
Έντυπο Σύμβασης Έργου - Για έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (*ΠΡΟΣΟΧΗ!* Μόνο για συμβάσεις με έναρξη από 01/01/2017 και μετά) Αρχείο MS WORD
Επιστολή κάλυψης Ιδίας Συμμετοχής (αφορά υποβολή πρότασης ερευνητικού έργου) Αρχείο MS WORD
Υπεύθυνη Δήλωση αφιέρωσης χρόνου για Ιδία Συμμετοχή (αφορά υποβολή πρότασης ερευνητικού έργου) Αρχείο MS WORD
Σύμβαση Έργου Ιδίας Συμμετοχής για Μέλη ΔΕΠ (αφορά εγκεκριμένο από την ΕΔΕΙΛ ερευνητικό έργο) Αρχείο MS WORD
Σύμβαση Έργου Ιδίας Συμμετοχής για Ε.Δ.Ι.Π. (αφορά εγκεκριμένο από την ΕΔΕΙΛ ερευνητικό έργο) Αρχείο MS WORD
Έντυπο Πιστοποίησης εκτελεσθέντος φυσικού αντικειμένου για Συμβάσεις Έργου Ιδίας Συμμετοχής Αρχείο MS WORD
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (Αφορά ταξίδια Erasmus) Αρχείο MS WORD
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (για ταξίδια από 01/01/2017) Αρχείο MS WORD
Σχέδιο Σύμβασης μεταξύ ΕΜΠ και Εταιρείας για Παροχή Υπηρεσιών ποσού 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ Αρχείο MS WORD
Σχέδιο Σύμβασης μεταξύ ΕΜΠ και Εταιρείας για Προμήθεια Αγαθών ποσού 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ Αρχείο MS WORD
Έντυπο Περίληψη Απόφασης ΕΛΚΕ/ΕΜΠ Ερευνητικού Έργου Αρχείο MS WORD
Αίτηση Έγκρισης Σύμβασης Αρχείο MS WORD
Αίτημα Ανάληψης Εκτέλεσης Έργου Αρχείο MS Excel
Αιτιολογική Έκθεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Αρχείο MS WORD
Πίνακας Ετήσιου Προϋπολογισμού Έργου (αφορά μόνο την υποβολή πρότασης ερευνητικού έργου) Αρχείο MS Excel
Τροποποιητική Σύμβαση Ανάθεσης Έργου σε περίπτωση διακοπής/αποδέσμευσης-Γενική Αρχείο MS WORD
Τροποποιητική Σύμβαση Ανάθεσης Έργου σε περίπτωση διακοπής/αποδέσμευσης-Για έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αρχείο MS WORD
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Αρχείο MS WORD
Βεβαίωση Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών Αρχείο MS WORD
Παλαιότερα έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (για ταξίδια έως 31/12/2016) Αρχείο MS WORD
Έντυπα 1,2,3,4 (Προτάσεων-Εισηγήσεων Ερευν. Προγραμμάτων) (*ΠΡΟΣΟΧΗ* Ισχύουν από 22/07/2011 Αρχείο MS Excel
Έντυπο 5 (*ΠΡΟΣΟΧΗ!* Μόνο για συμβάσεις με διάρκεια 01/02/2007 και μέχρι 30/04/2011) Αρχείο MS WORD
Σύμβαση Έργου - Γενική (*ΠΡΟΣΟΧΗ!* Μόνο για συμβάσεις με διάρκεια από 02/05/2011 μέχρι και 31/08/2011) Αρχείο MS WORD
Σύμβαση Έργου για έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (*ΠΡΟΣΟΧΗ!* Μόνο για συμβάσεις με διάρκεια από 02/05/2011 μέχρι και 31/08/2011) Αρχείο MS WORD
Έντυπο Σύμβασης Έργου Ε.Σ.Π.Α. (*ΠΡΟΣΟΧΗ!* το λογότυπο του εντύπου αλλάζει ανάλογα με το έργο. Επικοινωνήστε με το Τμήμα ΚΠΣ της Γραμματείας)(Μόνο για συμβάσεις μέχρι 31/08/2012) Αρχείο MS WORD
Έντυπο Σύμβασης Έργου Ε.Σ.Π.Α. (*ΠΡΟΣΟΧΗ!* το λογότυπο του εντύπου αλλάζει ανάλογα με το έργο. Επικοινωνήστε με το Τμήμα ΚΠΣ της Γραμματείας)(Μόνο για συμβάσεις από 01/09/12 μέχρι 31/12/2016) Αρχείο MS WORD
Έντυπο Σύμβασης Έργου Ε.Σ.Π.Α. (*ΠΡΟΣΟΧΗ!* το λογότυπο του εντύπου αλλάζει ανάλογα με το έργο. Επικοινωνήστε με το Τμήμα ΚΠΣ της Γραμματείας)(Μόνο για συμβάσεις από 01/07/13 μέχρι 31/12/2016) Αρχείο MS WORD
Σύμβαση Έργου - Γενική (*ΠΡΟΣΟΧΗ!* Μόνο για συμβάσεις με έναρξη από 01/09/2011 μέχρι 31/12/2016) Αρχείο MS WORD
Σύμβαση Έργου - Για έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (*ΠΡΟΣΟΧΗ!* Μόνο για συμβάσεις με έναρξη από 01/09/2011 μέχρι 31/12/2016) Αρχείο MS WORD

 

RSS feed