Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :68475/06-12-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :68475/06-12-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα Ηλιακής Τριπαραγωγής με Θερμική Αποθήκευση Ενέργειας [Τ12EΡA5-00059]» με κωδικό ΟΠΣ «5168513», και κωδικό ΕΛΚΕ 68149800, με Ε.Υ τον Καθ. Σ. Καρέλλα, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕRANETs 2021A» - Eυρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :68448/06-12-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «BiCUBES – Analysis-Ready Geospatial Big Data Cubes and Cloud-based Analytics for Monitoring Efficiently our Land & Water» με Κωδικό ΕΛΙΔΕΚ 3943 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/511700,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Κ. Καράντζαλο, στο πλαίσιο [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :68419/06-12-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Σύστημα παραγωγής φαγητού εμπνευσμένο από την Κυκλική Οικονομία: CIRC4FooD» με κωδικό ΟΠΣ «Κωδικός MIS 5073646», και κωδικό ΕΛΚΕ 68145400 με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Κ. Νουτσόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στην Ενιαία [...]

Επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023-ΕΜΠ»

Επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Κωδ. ΕΔΒΜ 191) της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :65451/30-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «RESISTANT - Multiple hazard fRagility assEssment of deteriorated RC bridges uSIng STructural heAlth moNiToring» με κωδικό ΕΛΙΔΕΚ 4140 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5121, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Μ. Φραγκιαδάκη, στο πλαίσιο της 2ης [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :65409/30-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «NutrID: Καινοτόμες μέθοδοι απομόνωσης και micro-nano εγκλεισμού για προσωποποιήμενα θρεπτικά προϊόντα με τη χρήση 3-D εκτυπωτή τροφίμων. Ανίχνευση προϊόντων μεταβολισμού μέσω ανάλυσης εκπνεόμενου αέρα» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/510500, με Ε.Υ την Καθ. Μ. [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :65356/30-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προσομοίωση μέσων μικρο-κινητικότητας για τη βελτίωση του σχεδιασμού μεταφορικών συστημάτων σε αστικό περιβάλλον (SIM4MTRAN)» (MIS 5129414) με κωδικό 68/1476, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Κ. Κεπαπτσόγλου, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :64296/25-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βιοαπορροφήσιμα ικριώματα τρισδιάστατης εκτύπωσης για εξατομικευμένη θεραπεία της περιοδοντίτιδας (3D-BioPerioDontis)» με κωδικό ΟΠΣ «Κωδικός MIS 5131388», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1481, με Ε.Υ τον Καθ. Χ. Ιωαννίδη, η οποία έχει ενταχθεί στη Ενιαία Δράση [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :64278/25-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βιοαπορροφήσιμα ικριώματα τρισδιάστατης εκτύπωσης για εξατομικευμένη θεραπεία της περιοδοντίτιδας (3D-BioPerioDontis)» με κωδικό ΟΠΣ «Κωδικός MIS 5131388», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1481, με Ε.Υ τον Καθ. Χ. Ιωαννίδη, η οποία έχει ενταχθεί στη Ενιαία Δράση [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :63396/23-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «DComEX –Data Driven Computational Mechanics at exascale» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/ 600300, με Ε.Υ τον Καθ. Β. Παπαδόπουλο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Χρηματοδότηση έργων Ε&Κ στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε&Κ της Κοινής Επιχείρησης [...]

Go to Top